O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział dzienny - program terapii

Pacjenci Oddziału objęci s± kompleksow± terapi± indywidualn± i grupow± oraz opiek± lekarsk±.
Każde dziecko otrzymuje indywidualny plan leczenia dostosowany do jego możliwo¶ci, wieku oraz rodzaju zaburzeń. Rodzice/opiekunowie maj± możliwo¶ć czynnego uczestnictwa w programie leczenia dziecka. Zajęcia odbywaj± się w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.
Celem pobytu w Oddziale jest ustalenie diagnozy zaburzenia, wdrożenie oddziaływań terapeutycznych, współpraca z rodzicami/opiekunami. Po zakończeniu pobytu w oddziale każdy rodzic otrzymuje wskazówki dotycz±ce dalszej terapii dziecka. We wskazanych przypadkach istnieje możliwo¶ć kontynuacji kompleksowego leczenia psychiatrycznego i terapii psychologicznej w działaj±cej w naszej placówce Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin.

Metody stosowane w diagnozie i terapii:

 1. Diagnoza i leczenie psychiatryczne
 2. Diagnoza psychologiczna
 3. Psychoterapia indywidualna i grupowa
 4. Pomoc psychologiczna
 5. Terapia stymuluj±ca rozwój dziecka
 6. Warsztaty dla rodziców/opiekunów, psychoedukacja
 7. Terapia przez zabawę
 8. Kinezyterapia
 9. Terapia Weroniki Sherborne
 10. Terapia zajęciowa
 11. Dogoterapia
 12. Zajęcia relaksacyjne
 13. Muzykoterapia
 14. EEG Biofeedback

Realizujemy kontrakt z NFZ w zakresie leczenia pacjentów z terenu całego kraju od 3 roku życia. Terapia dziecka jest bezpłatna.