O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Praca

Poszukujemy do współpracy lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży lub psychiatrę

Poszukujemy do pracy psychologa klinicznego oraz psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Praca w ramach umowy kontraktowej, korzystne warunki finansowe

Gwarantujemy możliwość rozwoju zawodowego oraz pracę w doświadczonym zespole.

W/w zainteresowanych współpracą specjalistów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y pracą w NZOZ "Syriusz" proszę przesłać swoje CV na adres e-mail.


 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
 DLA KANDYDATÓW DO PRACY w „SYRIUSZ” S.C.
 

  

Powołując się na przepisy Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO)informujemy, że:

AdministratoremDanych Osobowych jest:

                „SYRIUSZ" S.C.

            Ul. Promienna 5 A

            44-240 Żory

            tel. 32 723 12 74

Reprezentowana przez:

            mgrJadwigę Trzetrzelewską

            lek.med. Aleksandrę Lamparską-Warchalską

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkichsprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możeszkontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową iod@rodo-24.net.pl

 

Podaniedanych osobowych kandydatów do pracy opiera się
na wyrażeniu zgody, jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia osobyw procesie rekrutacji.

 

Celem zbieraniai przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest przeprowadzenieprocesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych.

Podstawowekategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, daneadresowe, dane kontaktowe: mail, telefon, wykształcenie, staż pracy,referencje.

Odbiorcy danychosobowych:  Nie udostępniamy danychinnym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Okresprzechowywania danych osobowych: Dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody mogą byćprzetwarzane przez firmę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jednaknie dłużej niż przez 3 lata.

Prawa osoby,której dane dotyczą: Kandydaci do pracyposiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, uzupełnienia,przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do UrzęduOchrony Danych Osobowych. AdministratorDanych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanychdecyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych dorealizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez „SYRIUSZ” S.C. w celuzatrudnienia pracownika na stanowisko nauczyciela Niepublicznego PrzedszkolaTerapeutycznego „SYRIUSZ” dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera w Rybniku.  Informuję, że zapoznałem/am się z klauzuląinformacyjny dotyczącą Administratora Danych Osobowych DLAKANDYDATÓW DO PRACY w „SYRIUSZ” S.C.w Rybniku zamieszczonąpod adresem http://rybnik.nzozsyriusz.pl.

Oświadczam, iż danezawarte w CV przekazałem/am dobrowolnie oraz jestem świadomy/a przysługującegomi prawa do wycofania niniejszej zgody w dowolnym czasie. 

 

                                                                        ……………………….……………                        

                                                                                              datai czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę