O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział dzienny - kryteria przyjęcia

Na Oddział przyjmowane s± dzieci i młodzież, u których występuj±ce zaburzenia podlegaj± leczeniu realizowanym przez nas programem terapeutycznym.

Dokumentacja wymagana do przyjęcia na Oddział:

  • Skierowanie do oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży od lekarza pediatry, lekarza rodzinnego lub specjalisty (psychiatra, neurolog) wraz z rozpoznaniem wstępnym ( na recepcie )
  • Opinia pedagoga szkolnego/przedszkolnego i/lub wychowawcy klasy.
  • Opinia psychologiczna je¶li dziecko było konsultowane psychologicznie.
  • Historia przebiegu dotychczasowego leczenia dziecka, karty wypisowe ze szpitali.
  • Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych.
Dostarczenie skierowania na Oddział jest równoznaczne z wpisaniem dziecka do kolejki oczekuj±cych na przyjęcie. O¶rodek kwalifikuje pacjentów do odpowiednich grup terapeutyczno-wiekowych.