O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kontakt

Nasz adres :

44-240 Żory, województwo ¶l±skie
ul. Promienna 5 A
Telefon stacjonarny: 32 723 12 74

Telefon komórkowy: 666 379 004    Fax: 32 723 12 75

e-mail: osrodek@nzozsyriusz.pl

Rejestracja czynna od poniedziałku do pi±tku w godzinach 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 14.00

Dogodny dojazd trasą szybkiego ruchu Katowice-Wisła oraz autostrad± A1.

Mapa:Pokaż Syriusz na większej mapie


INFORMACJAO ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH
 DLA PACJENTÓW  NZOZ „SYRIUSZ” S.C.  W Żorach

 

Powołującsię na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO)informujemy, że:

AdministratoremDanych Osobowych jest:

            „SYRIUSZ" S.C.

            Ul. Promienna 5 A

            44-240 Żory

            tel. 32 723 12 74

Reprezentowana przez:

            lek. med. Aleksandrę Lamparską-Warchalską -kierownika NZOZ

            mgr JadwigęTrzetrzelewską - dyrektora ekonomiczno-finansowego spółki cywilnej

Inspektor OchronyDanych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniemTwoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym InspektoremOchrony Danych drogą mailową iod@rodo-24.net.pl

Podanie danychosobowych jest wymogiem ustawowym.

Podstawa prawna przetwarzania danychosobowych pacjentów wynika z:

·        RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 9 ust.2 pkt. h.

·        Ustawyz dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

·        Ustawyz dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

·        Ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych

·        Ustawy z 28 kwietnia2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Celem zbierania iprzetwarzania danych osobowych pacjentówjest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osobytrudniące się zawodowo leczeniem, świadczenie innych usług medycznych orazzarządzanie udzielaniem usług medycznych.

Podstawowekategorie przetwarzanych danych osobowych:Nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, telefon, wynikibadań, kody rozpoznania, kategorie medyczne, zlecenia, wykonane zabiegi,jednostka kierująca, lekarz zlecający,

Odbiorcy danychosobowych:

  • Podmioty medyczne współpracujące z „SYRIUSZ” S.C. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.
  • Osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i do uzyskiwania dokumentacji medycznej.
  • Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych.
  • Zakłady ubezpieczeń (jeśli pacjent wyraził zgodę).
  • Organy i instytucje uprawnione na mocy odrębnych ustaw np. NFZ, ZUS.

Okresprzechowywania danych osobowych: Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi
Art. 29. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku PrawPacjenta

Prawa osoby,której dane dotyczą: Pacjenci posiadająprawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia oraz w niektórych przypadkach (danepozyskane na podstawie zgody) do przeniesienia, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawownieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będziepodejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącychwynikiem profilowania

Udostępnianiedanych medycznych odbywa się na podstawiezłożenia specjalnego  wniosku dostępnegow rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o prawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta.