OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona Główna

OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska - kierownik NZOZ
mgr Jadwiga Trzetrzelewska - dyrektor ekonomiczno-finansowy spółki cywilnej

www.nzozsyriusz.pl
44-240 Żory, Promienna 5 A
Telefon stacjonarny: 32 723 12 74
Telefon komórkowy: 666 379 004  Fax: 32 723 12 75
e-mail: osrodek@nzozsyriusz.pl
Numery kont:
ING 06 1050 1344 1000 0090 7282 5442
Santander Bank 57 1910 1048 2514 0005 0634 0001

Zasady przyjmowania pacjentów w NZOZ‘Syriusz” Żory

w okresie epidemii COVID 19

 

W trosceo zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów i ich opiekunów oraz personelumedycznego pragniemy ograniczyć do minimum konieczność Państwa wizyt w Ośrodku.Obecnie większość porad realizujemy zdalnie za pomocą systemówteleinformatycznych. Są to takie same konsultacje jak podczas wizyt, tylko zewzględu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną odbywają się przez telefon, anie osobiście.

 

Wprzypadkach kiedy konieczne jest osobiste badanie lub terapia pacjenta prosimyo dostosowanie się do poniższych zasad :

1.pracownik rejestracji ustala telefonicznie datę i godzinę wizyty, informuje odostępnej na naszej stronie internetowej procedurze przetwarzania danychosobowych. W trosce o Państwa bezpieczeństwo ograniczyliśmy ilość osób mogącychprzebywać w poczekalni. Prosimy o punktualne przybywanie na umówiony termin,aby uniknąć oczekiwania w kolejce. Osoby towarzyszące mogą zostać poproszone ozaczekanie na zewnątrz.

2. Dzieńprzed wizytą rejestracja kontaktuje się telefonicznie, potwierdza terminspotkania i przeprowadza ankietę ryzyka epidemiologicznego.

Przypominamy- pacjentów / opiekunów lub współmieszkańców z objawami infekcji i osoby, któremiały kontakt z zarażonym SARS-CoV-2 lub są objęte kwarantanną prosimy opowiadomienie nas i przełożenie terminu wizyty!

3. Przywejściu głównym pacjent i opiekun mają obowiązek założenia masek ochronnych irękawiczek ( z wyjątkiem dzieci poniżej 4 rż oraz ze względu na stan psychiczny).

4. Przywejściu głównym oraz na I piętrze znajdują się pojemniki z płynemdezynfekującym w celu dezynfekcji rąk

5. Należyzachować bezpieczny odstęp od stanowiska rejestracji oraz od lekarza /terapeuty

6.Prosimy o ograniczenie do koniecznego minimum czasu przebywania wprzestrzeniach otwartych Ośrodka, poza gabinetem, oraz o zwrócenie uwagi nazachowanie się w tym czasie dzieci.

7. W celuzapewnienia wspólnego bezpieczeństwa należy dostosować się do bieżących poleceńpersonelu Ośrodka.

 

Procedura udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

-pacjent pierwszorazowy i kolejny

Procedura jest uruchamiana w stanach nadzwyczajnych, w czasie niemożliwości, zakazu,

bądź istotnych przeciwwskazań do fizycznej wizyty przedstawicieli ustawowych, dzieci

i młodzieży w podmiocie leczniczym, a istnieje wyższa konieczność realizacji wsparcia dla

zgłaszających się świadczeniobiorców.

Realizacja świadczenia w sytuacji pracy zdalnej personelu medycznego, wymaga

jednoczesnego zapewnieni adostępu do dokumentacji medycznej indywidualnej

wewnętrznej pacjenta, w tym możliwość założenia takiej dokumentacji pacjentowi

pierwszorazowemu.

1. Podczas telefonicznegozgłoszenia świadczeniobiorca, zostaje poinformowany o zamieszczonej na stronieinternetowej procedurze udzielania świadczeń za pośrednictwem systemówteleinformatycznych

Podaniedanych osobowych Pani/a i dziecka jest dobrowolne, ale konieczne do

skorzystaniaz naszej usługi. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji

świadczeniana rzecz Pani/a dziecka. Administratorem danych jest OśrodekMedyczno-Terapeutyczny Syriusz w Żorach.

Więcejo naszej polityce ochrony danych przeczyta Pan/i na dole strony.

Jeśliwyraża Pan/i zgodę na przekazanie podstawowych danych osobowych, tj. imię,

nazwisko,PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail Pani/a

iPani/a dziecka, pracownik rejestracji poprosi o przekazanie tych danychtelefonicznie

2. Świadczeniobiorca zostajepoinformowany również o przysługujących mu

świadczeniach w tymświadczeniach wykonywanych za pomocą systemów

teleinformatycznych

3. Celem rejestracjiświadczeniobiorcy, należy pozyskać:

a. Imię, nazwisko, numerPESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby

poniżej 18 roku życia: imię,nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela

ustawowego;

b. Numer telefonukontaktowego świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby

poniżej 18 roku życia, numertelefonu przedstawiciela ustawowego;

c. Adres mailowyświadczeniobiorcy, a w przypadku osoby poniżej 18 roku życia,

adres mailowyprzedstawiciela ustawowego;

d. Adres miejscazamieszkania, a w przypadku osoby poniżej 18 roku życia,

adres miejsca zamieszkaniaprzedstawiciela ustawowego.

4. Rejestracjaświadczeniobiorcy polega na wyznaczeniu mu daty i godziny

świadczenia za pośrednictwemwspólnie uzgodnionego narzędzia

teleinformatycznego lubpoprzez wpisanie go na listę oczekujących4.

5. Realizacja świadczeniapodlega uprzedniej weryfikacji statusu ubezpieczonego

w systemie eWUŚ5, przy czym brak ubezpieczenia u osoby z zaburzeniami

psychicznymi, nie stanowipodstawy do odmowy przyjęcia lub pobierania opłat6.

6. Personel medycznyudzielający świadczenia kontaktuje się ze świadczeniobiorcą,

a w przypadku osoby poniżej18 roku życia, również jego przedstawicielem

ustawowym, za pomocąuzgodnionego narzędzia teleinformatycznego w ustalonym

terminie;

7. Świadczenie nie jestnagrywane, a w przypadku chęci jego nagrania konieczne jest uzyskanie zgodyobydwu stron.

8. Weryfikacja danychosobowe świadczeniobiorcy, odbywa się poprzez podanie przez

niego:

Imienia, nazwiska, numeruPESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby

poniżej 18 roku życia:imienia, nazwiska oraz numeru PESEL przedstawiciela

ustawowego lub po okazaniudokumentu tożsamości w sytuacji korzystania

z narzędziteleinformatycznych wyposażonych w kamerę;

9. Realizacja świadczeniaodbywa się na zasadach określonych w RMZ w sprawie

świadczeń gwarantowanych zzakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

10. Opis świadczenia wraz zczasem jego trwania każdorazowo odnotowuje się

w dokumentacji medycznejindywidualnej.

 

 Oferta pracy !!! 


Poszukujemy psychologa klinicznego oraz psychoterapeutę / psychoterapeutę dzieci i młodzieży (lub w trakcie szkolenia) do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Praca w ramach umowy kontraktowej, korzystne warunki finansowe


Zapraszamy do nadsyłania CV lub dostarczenia dokumentów osobiście w siedzibie Ośrodka – Żory ul. Promienna 5 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, soboty od 8:00 do 14:00.

Wszelkie dodatkowe informacje możecie uzyskać Państwo pod numerem telefonu : 32 723 12 74 lub 666 379 004POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA

OMT SYRIUSZ w Żorach

OŚRODEK MEDYCZNO -TERAPEUTYCZNY SYRIUSZ w Żorach realizuje świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i osób dorosłych.

Naszym celem jest dążenie do udzielania wiadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez:

 • zwiększanie skuteczności leczenia poprzez dobór i zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
 • zapewnienie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
 • podnoszenie standardu wyposażenia zakładu,
 • strukturę organizacji pracy umożliwiającą sprawną realizację zadań,
 • podnoszenie komfortu pracy,
 • identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz analizę poziomu satysfakcji Pacjentów, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • spełnienie wymagań Pacjentów, wymagań NFZ
 • postępowanie zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami œrodowiskowymi,odnoszącymi się do OMT SYRIUSZ,
 • działania na rzecz poprawy środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • zaangażowania kierownictwa w działania na rzecz rozwoju SYRIUSZ SC.
 • podnoszenia świadomości naszych pracowników poprzez zrozumienie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnych z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004,

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia udzielanych świadczeń medycznych i działań proekologicznych,ku zadowoleniu naszych obecnych i przyszłych klientów

                                                             Dyrektor Ośrodka mgr Jadwiga Trzetrzelewska 

Załącznik nr 2a do Polityki Bezpieczeństwa wersja I obowiązuje od 25.05.2018r. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH  DLA PACJENTÓW
 NZOZ „SYRIUSZ” S.C.  W  ŻORACH
Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest: „SYRIUSZ" S.C. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 3C 44-240 ŻORY tel. 32 723 12 74 Reprezentowana przez: LEK.MED. ALEKSANDRĘ LAMPARSKĄ-WARCHALSKĄ - KIEROWNIKA NZOZ MGR JADWIGĘ TRZETRZELEWSKĄ - DYREKTORA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO SPÓŁKI CYWILNEJ

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniemTwoich danych osobowych możesz kontaktować się z administratorem Ochrony Danych drogą mailową osrodek@nzozsyriusz.pl

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pacjentów wynika z:  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 9 ust.2 pkt. h.  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych pacjentów jest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, świadczenie innych usług medycznych oraz zarządzanie udzielaniem usług medycznych. Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: Nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, telefon, wyniki badań, kody rozpoznania, kategorie medyczne, zlecenia, wykonane zabiegi, jednostka kierująca, lekarz zlecający, Odbiorcy danych osobowych:  Organy i instytucje uprawnione na mocy odrębnych ustaw np. NFZ, ZUS. Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Art. 29. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Prawa osoby, której dane dotyczą: Pacjenci posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania i uzupełnienia oraz w niektórych przypadkach (dane pozyskane na podstawie zgody) do przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania Udostępnianie danych medycznych odbywa się na podstawie złożenia specjalnego  wniosku dostępnego w rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Załącznik nr 2c do Polityki Bezpieczeństwa wersja I obowiązuje od 25.05.2018r.
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH  DLA KANDYDATÓW DO PRACY w „SYRIUSZ” S.C.  W  ŻORACH
Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest: „SYRIUSZ" S.C. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 3C 44-240 ŻORY tel. 32 723 12 74 Reprezentowana przez: LEK.MED. ALEKSANDRĘ LAMPARSKĄ-WARCHALSKĄ - KIEROWNIKA NZOZ MGR JADWIGĘ TRZETRZELEWSKĄ - DYREKTORA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO SPÓŁKI CYWILNEJ
PODANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY OPIERA SIĘ   NA WYRAŻENIU ZGODY, JEST DOBROWOLNE, LECZ KONIECZNE W CELU  UWZGLĘDNIENIA OSOBY W PROCESIE REKRUTACJI. 
Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe: mail, telefon, wykształcenie, staż pracy, referencje. Odbiorcy danych osobowych:  Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych:  Dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody mogą być przetwarzane przez firmę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jednak nie dłużej niż przez 3 lata. Prawa osoby, której dane dotyczą: Kandydaci do pracy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, uzupełnienia, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania