O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opis programu - co oznacza Atut, dla kogo jest przeznaczony

  1. Opis programu   -  autorski program diagnozy i terapii spektrum zaburzeń autystycznych spełniający medyczne standardy leczenia zgodnie z wytycznymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz APA, oparty na założeniach działań eklektycznych. Powstał na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami w różnych placówkach ochrony zdrowia - oddziale stacjonarnym, oddziale dziennym oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także w przedszkolu terapeutycznym. Opracowany przez wielospecjalistyczny zespół składający się z psychiatry dzieci i młodzieży, pediatry, psychologów z doświadczeniem w pracy klinicznej, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty biofeedbacku, dogoterapeuty.
  2. Do kogo adresowany jest program Atut – przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i  szkolnym z podejrzeniem lub diagnoz± czr. Aktualnie wszystkie elementy programu realizowane są wyłącznie w grupie wiekowej dzieci przedszkolnych, które są pacjentami Oddziału Dziennego wraz z Przedszkolem Terapeutycznym. Pozostali pacjenci korzystają w ramach PZP i Oddziału Dziennego z poszczególnych składowych naszego programu.
  3. Cele programukompleksowa terapia na podstawie diagnozy medycznej i diagnozy funkcjonalnej. Model terapii podstawowej obejmuje swoim zakresem wszystkie główne obszary, których rozwój został zakłócony przez zaburzenia ze spektrum autyzmu m.in. komunikację, interakcje społeczne, zachowanie oraz kompetencje poznawcze i inne kluczowe dla rozwoju umiejętności. Model ten przynależy do określonych podej¶ść i szkół terapii, wykorzystuje i kompiluje wiele różnych form i technik terapeutycznych, dostosowanych do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka oraz jego aktualnych deficytów i dysfunkcji. Techniki terapeutyczne odnosz± się do interwencji o węższym zakresie, który cechuje precyzyjnie opisana i jednorodna zasada oddziaływania, niekiedy poł±czona z odniesieniem do okre¶ślonej sferyrozwoju.
    Nazwa autyzm tu i teraz oznacza, że to model programu terapii dopasowuje się do pacjenta a nie pacjent jest wł±czany w sztywne ramy terapeutycznych okre¶ślonej metody. Tak jak w całej medycynie nie ma jednej „cudownej”, uniwersalnej terapii dla wszystkich pacjentów, również w przypadku ASD leczenie musi być dostosowane do każdego dziecka. W programie Atut formułowane s± cele terapeutyczne krótko- i długoterminowe dla każdego pacjenta i na tej podstawie konstruowany jest program leczniczy. Aby zapewnić kompatybilność oddziaływań poza o¶środkiem rodzice/opiekunowie objęci s± psychoedukacj±. Program zakłada, że nasi pacjenci włączeni w Atut s± w kompleksowy sposób leczeni i nie wymagaj± dodatkowych oddziaływań. Każde dziecko „leczy się” u nas 5 godzin dziennie, co zgodnie z najnowszymi standardami jest optymalnym wymiarem czasu trwania terapii w autyzmie. W założeniach Atut dom ma być miejscem, w którym dziecko odpoczywa a rodzina spędza wspólnie czas, a nie miejscem pracy terapeutycznej (dotyczy wył±cznie pacjentów objętych kompleksowym programem). Cechuje nas medyczne podej¶ście do leczenia a działania o¶światowo-edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu terapeutycznym s± dostosowane do procesu terapii dziecka.